Adatkezelési tájékoztató

Bevezető rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy összefoglalja az InFend Energy Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és gyakorlatot, továbbá, hogy azokról a közzététel útján egyben tájékoztassa is az érintetteket. Az Adatkezelő az adatok kezelése és felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az EU 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) szóló rendeletének rendelkezései szerint jár el.

Az Infotv. hatályos szövege az alábbi linken érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A GDPR hatályos szövege az alábbi linken érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Az adatkezelés az Infotv. 3. § 10. pontja szerint az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Jelen Tájékoztató értelmében adatkezelőnek minősül:

InFend Energy Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. 1. em. 106. aj.

Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. 1. em. 106. aj.

E-mail: info@infend.hu

Telefon: +36-20-94-11-343

Honlap: www.infend.hu

 

További fogalmak meghatározása az Infotv. szerint:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni.

 

2. A személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos vagy

a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

4. Az érintettet megillető jogosultságok

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint:

az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), a hatóság eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: hatósági jogorvoslathoz való jog),

a bíróság eljárását kezdeményezhesse (a továbbiakban: bírósági jogorvoslathoz való jog),

tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, továbbá

kérelmére, gyakorolhassa az adathordozhatóságához való jogát.

 

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen az érintett részére az Infotv-ben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésével kapcsolatban, a fenti a)-e) pontban meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatait ingyenesen látja el, a következő kivétellel. Ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a b)-e) pontokban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az adatkezelő által kezelt személyes adatainak az adatkezelő mulasztásából fakadóan szükséges helyesbítésére, törlésére vagy az adatkezelés korlátozására nem kerül sor, az adatkezelő az érintett jogainak ismételt érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha megalapozottan kétségbe vonható, hogy a fent meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel azonos személy, az adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett számára hozzáférhetővé teszi az adatkezelő megnevezését és elérhetőségeit, a tervezett adatkezelés célját és az érintettet törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését. Ezzel egyidejűleg az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő kezeli, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa kezelt személyes adatait és közli vele a kezelt személyes adatok forrását, az adatkezelés célját és jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, az érintettet törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését, az esetleges profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés). Mentesül e kötelezettség alól az adatkezelő, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet:

– ha az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

– ha az adatkezelés jogellenes, és ezért az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

– ha az adatkezelés jogellenes, és ezért az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig,

– ha az adatkezelés jogellenes, és ezért az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelőt jogszabály alapján terhelő dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az adott jogszabályban meghatározott időpontig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes (így különösen, ha az adatkezelés az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja) vagy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi.

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

A hatósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Infotv-ben meghatározottak szerint a hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett fenti a)-e) pontokban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu)

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A tiltakozáshoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése keretében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Az adatkezelő köteles elősegíteni az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

Az ügyfél az együttműködéshez a szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó, általa átadott adatokhoz és annak nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés (Az ügyfél által átadott harmadik személyekre vonatkozó adatokért az átadó teljes felelősséggel tartozik.)

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés célja:

név

Azonosítás és kapcsolattartás

cégnév

Azonosítás és kapcsolattartás

cím

Azonosítás és kapcsolattartás

adószám

Azonosítás és kapcsolattartás

e-mail cím

Azonosítás és kapcsolattartás

levelezési cím

Azonosítás és kapcsolattartás

telefonszám

Azonosítás és kapcsolattartás

munkakör/beosztás

Azonosítás és kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

Az adatkezelés a felek között létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségen alapul.

 

Ügyféladatbázis, az ügyféllel való kapcsolattartáshoz szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, általa átadott adatokhoz és annak nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés (Az ügyfél által átadott harmadik személyekre vonatkozó adatokért az átadó teljes felelősséggel tartozik.)

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés célja:

név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

adószám

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

e-mail cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

levelezési cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

munkakör/beosztás

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

szerződésben megadott egyéb személyes adatok

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

Az adatkezelés a felek között létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségen alapul.

 

Hírlevélre történő regisztrációhoz és hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés célja:

név

Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

e-mail cím

Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

Az adatkezelés a felek között létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségen alapul.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás, adatvédelmi incidens

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b. 1. em. 106. számú irodában tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad.

Adatkezelési incidens észlelése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelentést tesz a felügyelő hatóság felé, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

7. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely a www.infend.hu honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.

 

Budapest, 2018. május 25.

Weboldalunk cookiekat (sütiket) használ. Az általunk használt sütitípusokkal és felhasználásuk céljával kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át a sütikkel kapcsolatos szabályzatunkat.